Sektorska ovlaštenja – postupak predavanja zahteva

Potvrda2

Srbija će 18.01.2024. godine preći na novu evropsku Direktivu, što podrazumeva i prelazak na nova ovlaštenja, nove brodarske knjižice i usklađivanje sa pravilima koje je donela Evropska Komisija, a koju su zemlje EU počele da primenjuju 18.01.2022. godine.

Da bi ovlaštenja zapovednika A bila u potpunom skladu sa novom Direktivom potrebno je na vreme izvaditi potvrdu o osposobljenosti za plovidbu posebnim deonicama vodnog puta Dunava – Linijsko ovlaštenje, o čemu smo već pisali: https://upls.rs/potvrda-o-osposobljenosti-za-plovidbu-posebnim-deonicama-vodnog-puta-dunava-linijsko-ovlastenje/

Za posebne deonice za koje se izdaje potvrda smatraju se:

2329km – 2249km, 2081km – 2074km

2036km – 2001km, 1920km – 1166km

1059km – 1038km, 974km – 954km

836km – 175km, 175km – Crno more

Kako je do sada u praksi, od strane službenika kapetanija dolazilo do raznih tumačenja o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje ovog ovlaštenja, tumačenje smo zatražili od Pomoćnika ministra za vodni saobraćaj.

Na sastanku održanom u prostorijama MGSI 04.07.2023. potvrđeno je da je za linijsko ovlaštenje potrebno dostaviti:

1. Overeno linijsko ukrcanje u brodarskoj knjižici. Priznaje se srpska i svaka overena EU brodarska knjižica
ili Izvod iz brodskog dnevnika, overen brodskim pečatom
ili POTVRDA poslodavca da je ukrcano osoblje plovilo na određenom sektoru u navedenom periodu (za inostrane firme).
Potrebno je dostaviti dokaz o ukupno 8 putovanja uzvodno-nizvodno za određeni sektor

2. Zahtev sa kopijom dokaza o plovidbenom stažu (jedno od navedenih stavki) , potvrdom o uplaćenoj taksi i dve fotografije se predaje u nadležnu kapetaniju koja vrši izdavanje potvrde.

Izdavanje potvrde je potrebno odraditi do 18.01.2024. jer tada na snagu stupa novi zakon i izdavanje potvrde će biti drugačije regulisano.

Ukoliko naiđete na nerazumevanje službenika kapetanije možete se obratiti direktno ministarstvu ili na email adresu udruženja lađara.

Ostavite odgovor