Nov način prijave godišnjeg poreza na dohodak građana

cmsImage
FOTO: Vaš poreznik: purs.gov.rs

Šta se menja?

Početak je aprila 2023. godine i potrebno je ukratko se osvrnuti na novine po pitanju načina utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana iz poslovne 2022.
Naime, opšte je poznato da je do prošle godine važilo načelo da se ovaj porez utvrđuje po rešenju Poreske uprave. Prethodno je obveznik sam popunjavao poresku prijavu i dostavljao je Poreskoj upravi (preko portala Poreske uprave, lično u papirnom obliku, pošiljkom…). To odlazi u zaborav i od ove godine na snazi je takozvani mehanizam samooporezivanja, u čemu bi i Poreska uprava trebalo da indirektno pripomogne.

Ranije je obveznik morao sam da popuni poresku prijavu (PPDG-2R), da dostavi dokumentaciju (potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku, od svakog isplatioca – PPP-PO, ličnu kartu, podatke o izdržavanim članovima domaćinstva i sl).

Kako funkcioniše samooporezivanje?

Od godišnjeg poreza na prihode koje je obveznik ostvario u 2022. godini, godišnji porez će se prijavljivati i plaćati samooporezivanjem, umesto po rešenju Poreske uprave.

Poreska uprava ima obavezu da, na osnovu podataka iz službenih evidencija, formira nacrt poreske prijave najkasnije do 1. aprila tekuće godine za prethodnu godinu. U konkretnom slučaju, zbog neradnih dana, reč je o 3. aprilu 2023. godine. Nazovimo to draftom poreske prijave, koju Poreska uprava postavlja na svoj portal u elektronskom obliku. Poreska prijava može biti delimično popunjena, jer poreznici ne raspolažu svim podacima neophodnim za obračun.

Poreski obveznik je dužan da izvrši eventualne izmene i dopune poreske prijave preko portala Poreske uprave u segmentu gde postoji eventualna greška (moguće da isplatilac nije učinio ono što je do njega) ili tamo gde nema dovoljno podataka (podaci o izdržavanim članovima porodice ili iznos odbitaka za njih i sl…).

Sledeći korak jeste podnošenje poreske prijave. Fizičko lice-obveznik podnosi poresku prijavu preko portala Poreske uprave. Rok za podnošenje poreske prijave ostaje 15. maj tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Ukoliko poreski obveznik ne podnese poresku prijavu u zakonskom roku, Poreska uprava će, po službenoj dužnosti, podneti poresku prijavu za tog poreskog obveznika.

Ono što je veoma važno napomenuti jeste da obveznici sada do 15. maja treba ne samo da podnesu poresku prijavu za prethodnu godinu, već i da izmire poresku obavezu, baš zato što je reč o principu samooporezivanja (koji glasi: porezi koji se utvrde samooporezivanjem moraju se platiti najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave).

Kako je to izgledalo ranije: poreska prijava se podnosila na ovaj ili onaj način do 15. maja, zatim su poreski organi, u postupku kancelarijske kontrole, proveravali dokumentaciju, donosili rešenje, dostavljali obvezniku, koji je onda imao 15 dana da izvrši servisiranje poreske obaveze. Dakle, od 2023, odnosno godišnjeg poreza na dohodak građana: i prijava i plaćanje mora biti izvršeno do 15. maja.

Još jedna novina jeste da se poreska prijava podnosi isključivo elektronskim putem. Prošle godine je to bilo moguće učiniti i pisanim putem (u papiru), ali to je sada prošlost. Da bi se poreska prijava podnela, svi obveznici moraju imati kvalifikovani elektronski sertifikat sa čipom, koji izdaje neko od registrovanih sertifikacionih tela. Oni koji nemaju elektronski sertifikat sa čipom, imaju mogućnost da ovlaste treće lice da u njihovo ime podnese poresku prijavu.

Ko je obveznik?

Na kraju, potrebno je i podsetiti koje su to osobe koje jesu obveznici. To su svi oni čija primanja premašuju neoporezivi iznos dohotka za 2022, koji iznosi 3.719.376 dinara, što je trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2022. godini.

I dalje ostaje pravo na lične odbitke i odbitke za takozvane izdržavane članove porodice, koji ukupno ne mogu premašivati 50% od dohotka za oporezivanje, ali ima i izuzetaka.

Za one srećnike, u ovom kontekstu, koji nemaju navršenih 40 godina (svi oni koji su 1982. godište i stariji ne mogu računati na ovo), predviđeno je dodatno oslobađanje od takođe trostrukog iznosa prosečne zarade, tj. dodatnih 3.719.376 dinara. To znači da svi mlađi od 40 godina sa primanjima do 7.438.752 dinara neće imati obavezu da plaćaju godišnji porez na dohodak građana, ali se smatraju obveznicima i moraju podneti poresku prijavu.

I za kraj

Imajući u vidu vreme objave ovog teksta, već je poželjno da potencijalni obveznici provere svoje sanduče na portalu Poreske uprave, da sagledaju nacrt poreske prijave godišnjeg poreza na dohodak građana, izvrše eventualne izmene i dopune i da, nakon kompletiranja, izvrše njenu predaju. Ukoliko, nekim slučajem, nemaju elektronski sertifikat, vreme je da ga pribave, kako bi nesmetano obavili sve potrebne aktivnosti. Valja podsetiti, predaja PPDG-2R u papirnom obliku odlazi u istoriju (tačnije, već je otišla). I najvažnije, za razliku od ranijih godina, od ove godine neophodno je i izvršiti uplatu po utvrđenoj poreskoj obavezi najkasnije do 15. maja, pa je o tome potrebno posebno voditi računa.

Ostavite odgovor