Status srpskih brodarskih knjižica i isprava u međunarodnoj plovidbi od 2022. godine

logo1

Pisali smo već o novoj Direktivi EU 2021/1233 i o izmenama koje će uslediti u edukaciji i brodskoj administraciji od ove godine. Na brojna pitanja naših kolega kada i na koji način će promene početi tj. kada će kod nas stupiti na snagu novi Pravilnik o zvanjima uputili smo upit MGSI i dobili smo sledeći odgovor:

Pravilnik o zvanjima članova posade brodova unutrašnje plovidbe je donet u novembru mesecu  i objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 104/21. Prilikom pripreme Pravilnika  uzeta je u obzir i  Direktiva  (EU) 2021/1233 Evropskog parlamenta  i Saveta  od 14. jula 2021. godineo izmeni Direktive EU 2017/2397 u pogledu  prelaznih mera  za priznavanje trećih zemalja. Pravilnik će se  primenjivati od 18. januara 2024. godine.

Šta to znači za nas lađare koji svoje poslove obavljamo u međunarodnoj plovidbi? Na zvaničnom sajtu republike Nemačke našli smo sledeći podatak vezan za priznavanje ovlaštenja trećih zemalja (Srbije, Ukrajne i Švajcarske):


§ 128 Anerkennung von Befähigungszeugnissen, Schifferdienstbüchern und Bordbüchern aus Drittstaaten

Auf der Donau bleiben vorbehaltlich des § 10 Absatz 4 Befähigungszeugnisse, Schifferdienstbücher und Bordbücher, die von der Ukraine oder Serbien bis zum 17. Januar 2024 ausgestellt worden sind, bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit, längstens bis zum 17. Januar 2032 anerkannt. Auf den Bundeswasserstraßen der Zonen 1 bis 4 bleiben bis zum 17. Januar 2024 von der Schweiz ausgestellte Befähigungszeugnisse, Schifferdienstbücher und Bordbücher nach der Schiffspersonalverordnung-Rhein sowie Hochrheinpatente bis zum 17. Januar 2032 anerkannt.

Stand: 07. Dezember 2021

Prevod:

Član 128. Priznavanje sertifikata o osposobljenosti, službenih dnevnika i brodarskih knjižica iz trećih zemalja

U skladu sa članom 10 stav 4, uverenja o osposobljenosti, službeni dnevnici i brodarske knjižice izdati od Ukrajine ili Srbije do 17. januara 2024. godine ostaju priznati na Dunavu do isteka njihovog važenja, a najkasnije do 17. januara 2032. godine. Na saveznim plovnim putevima (Nemačka) u zonama od 1 do 4, potvrde o osposobljenosti, službene evidencije i dnevnici koje je Švajcarska izdala do 17. januara 2024. u skladu sa Uredbom o osoblju brodova Rajne i patentima za Gornju Rajnu ostaće priznati do 17. januara 2032. godine.

Izvor: https://www.elwis.de/DE/Schifffahrtsrecht/Patente/Befaehigungsnachweise-Binnenschifffahrt-ab-2022/BinSchPersV/Teil-07/128/128-page.html

To znači da naša ovlaštenja ostaju u istom statusu u kom su i bila i u kom će se izdavati do 2024. kada će početi sa primenom nova Direktiva, odnosno Pravilnik o zvanjima.

Poslali smo nadležnom ministarstvu dodatni upit o statusu naših ovlaštenja na unutrašnjim vodama Nemačke i vodotocima Rajnskog sliva, pošto su do sada sva naša dokumenta i ovlaštenja bili neprepoznati od Kelhajma u Nemačkoj, te se nadamo da ćemo uskoro dobiti odgovor.

Upit poslat MGSI 21.01.2022.

Poštovani,
Kao što znate zemlje EU i Švajcarska su od 18.01.2022. počele sa primenom Evropske Direktive.
Molimo vas da nam definišete trenutni status naših ovlaštenja kao i trenutno važeći sporazum sa zemljama EU vezano za naša ovlaštenja na Dunavu, Majni i Rajni i da li će naša ovlaštenja i brodarske knjižice biti u nekoj vrsti „prelaznog“ modela tj. priznata tj. prepoznate od zemalja Rainske komisije pre 2024. godine?
Trenutno naše brodarske knjižice i zvanja nisu priznata na reci Majni i Rajni, kao i kompletnom slivu Rajnskih zemalja i vodotokova, ni u jednom zvanju, što nam stvara ogromne prepreke u radu, u ostvarivanju poštene cene rada i u dugoročnom planiranju radnih angažovanja naših poslodavaca.
Naši lađari se suočavaju sa ozbiljnom konkurencijom značajno slabijih zemalja u lađarskom kadru, a Holandija je počela sa masovnom produkcijom u tzv. centrima za obuku mornara i krmara sa Filipina i Indonezije, što će status naših radnika svesti na totalnu degradaciju, otpuštanja ili finansijska ucenjivanja.
Napominjemo da je u pitanju birokratsko usklađivanje zakona kojim su pogođeni samo i isključivo lađari sa srpskim brodarskim knjižicama i ovlaštenjima.
Hvala Vam na razumevanju i pomoći po ovom pitanju.

24.01.2022.