Dunavska regionalna mreža rečnih kruzera – podsticanje povezivanja i unapređenje međusobne saradnje

unnamed

Održan sastanak Radne grupe IWT (Inland waterway transport) sektora ETF-a u kojoj se od ove godine nalazi i naš predstavnik. Predstavljen je Nacionalni izveštaj i ukazano je na moderne probleme zaposlenih na brodovima koji plove po Dunavu. Problematika je prepoznata i jedna od konkretnih mera koje će ETF da pokrene je formiranje sindikalne mreže u cenralnoj i istočnoj evropi po uzoru na zemlje Rajnskog sliva.
Otvaraju se nove mogućnosti za ostvarivanje fer i korektnog radnog angažmana mladih ljudi. U nastavku je predstavljen deo budućeg projekta na Dunavu.

Uvod:
Dunav je najveća reka Evropske unije i druga po veličini na evropskom kontinentu. Teče kroz Nemačku, Austriju, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Rumuniju i Ukrajinu. Zajedno sa Rajnom, Dunav čini jezgro evropske mreže međusobno povezanih plovnih puteva i glavni je plovni put i za teretni i za putnički saobraćaj. Rečni transport je veoma održiv način prevoza i još uvek ima ogroman potencijal koji je neiskorišćen. Ovaj potencijal treba iskoristiti u ekonomskom, tehnološkom i društvenom smislu, posebno jer je ovaj sektor u punoj tranziciji ka modernijem i digitalno upravljanom sektoru. Ovom novom sektoru koji je u nastajanju su potrebni mladi i novi radnici sa potpuno drugačijim skupom veština i kompetencija.

Unutrašnji plovni putevi kao vid transporta su veoma specifičan i osebujan sektor gde prekograničnom plovidbom saobraćaju plovila bez ikakvog zakonodavstva države zastave. Ova pokretna radna mesta su u isto vreme i domovi članova posade i to često na duže vremenske periode. Putnička strana sektora – filijala rečnog krstarenja – ima, s jedne strane, nautičku posadu zajedno sa mnogo većom posadom hotela-restorana. Na rečnim kruzerima posada je izuzetno mešovita i čine je zaposleni iz svih krajeva sveta, od kojih mnogi dolaze iz zemalja Centralne i Istočne Evrope. Ovo neobično i međunarodno okruženje često je uzrok mnogih zloupotreba i neprihvatljivih uslova života i rada na brodu. Ovo je jedna od najvećih prepreka koje sprečava mlade i visoko kvalifikovane radnike da se pridruže sektoru.

Zemlje Rajne su u velikoj meri imale koristi od činjenice da je Centralna komisija za plovidbu Rajnom nastala 1815. godine i koja je podstakla povezivanje i saradnju na mnogo načina – politički, ekonomski, regulatorno ali i društveno. Dunavska komisija je osnovana mnogo kasnije 1948. godine i ima nešto slabiju misiju. Budući da je Rajnska komisija pokrenula snažnu i inkluzivnu saradnju između različitih nacionalnih sindikata koji predstavljaju radnike u unutrašnjoj plovidbi; u dunavskom regionu bilo je manje pažnje na socijalne aspekte transportnog sektora i stoga nije došlo do ove vrste inkluzivne saradnje. Ostavljajući tako ogroman potencijal mladih članova posade potpuno neiskorišćen.

ETF kroz ovaj projekat želi da popuni prazninu, podstakne koheziju i unapredi saradnju između filijala iz Centralne i Istočne Evrope koje organizuju članstvo u transportu unutrašnjim plovnim putevima. Mnogi izazovi koje ovaj atipični sektor u punoj tranziciji stvara predstavljaju važnu blokadu jer mnogi mladi ljudi radije biraju drugu karijeru nego karijeru u rečnom transportu. Ovaj projekat ima za cilj da reši mnoge nedostatke koji su prisutni u sektoru i nada se da će ga učiniti privlačnijim za sledeću generaciju.

Da bi se poboljšala zapošljivost članova posade, posebnu pažnju treba posvetiti situaciji sa viznim režimom. Kako neki članovi posade ne mogu da dobiju neophodnu vizu – potrebno je menjanje posade na granici, što je sasvim neprihvatljiva situacija.

Glavni ciljevi:
Kroz posvećene seminare obuke za sindikate Centralne i Istočne Evrope koji predstavljaju članove u sektoru rečnih kruzera, kao i za članove sindikata i njihove članove, želimo da podstaknemo bolje razumevanje složenosti sektora i njegovih brojnih izazova nadajući se da ćemo doprineti povećanju privlačnosti sektora za mlade i nove članove posade.

Seminari za obuku o praktičnim podešavanjima
Kako bi projekat pokrivao period od 24 meseca, glavni cilj bi bio da se organizuju 2 seminara godišnje – svaki koji bi se bavio određenom temom.
Saradnja u velikoj meri zavisi od dobre komunikacije između različitih sindikata i stoga će jezici biti ključni preduslov za uspešan ishod.

Svaki trening seminar bi imao istu strukturu:
Dan 1 Popodne Dolazak učesnika
Dan 2 Jutro Uvod u temu
Diskusija u radnim grupama
Popodne Izvještavanje o radu radnih grupa
Dan 3 Jutro Zajedničko formulisanje rešenja
Popodnevni odlazak učesnika

Za svaku temu i interni eksperti ETF-a kao i spoljni eksperti će doprineti diskusiji.

Prilikom registracije svaki učesnik će dobiti niz pitanja na koja treba odgovoriti pre početka seminara – dobra priprema će doprineti dobrom ishodu. Učesnici će biti pozvani na kraju seminara da procene format, sadržaj, trenere kao i ishod.

Aktivnosti radnog paketa:
• 1. godina – 4. mesec – prvi seminar o komunikaciji
Beč – 25 učesnika
3 dana
5 jezika
Eksterni ekspert = Edinna
• Godina 1 – 10. mesec – drugi seminar obuke o vizama
Budimpešta – 25 učesnika
3 dana
5 jezika
Eksterni ekspert = Akvapol

• Godina 2 – 4. mesec – treći seminar obuke o bolje koordinisanim kontrolama
Dubrovnik – 25 učesnika
3 dana
5 jezika
Eksterni ekspert: Akvapol
• Godina 2 – 10. mesec – četvrti trening seminar o unapređenju međusobne saradnje u Dunavskom regionu
Beograd – 25 učesnika
5 jezika
3 dana

Širenje:
Ishodi tematskih seminara obuke biće sažeti u vrlo praktičnim, lakim za korišćenje materijala sa činjenicama. Grafika i vizuelni prikazi će biti razvijeni kako bi se povećala svakodnevna upotreba među članovima posade rečnih kruzera širom Evrope. Podrazumeva se da će rezultati biti dostupni na različitim jezicima.

Ovi rezultati će se moći preuzeti sa namenske oblasti na veb stranici ETF-a kako bi ih svi mogli slobodno koristiti.

Pored navedene akcije svi članovi Radne grupe su predale nacionalne izveštaje i zapažanja vezano za plovidbu i promene zakona u svojim državama i regionima.

Sledeći sastanak je zakazan za decembar.