Vodič kroz EuRIS – BICS i CEERIS

Vodič kroz EuRIS – BICS i CEERIS
U prethodnom periodu smo pisali o elektronskom izveštavanju, ukratko se upoznali sa platformama i njihovim primenama, a sada ćemo zaći malo dublje u materiju i pokušati da je približimo još više korisnicima kroz jednu vrstu vodiča – uputstva.

euris 1
FOTO: EuRIS

EuRIS je kao platforma zamišljen da pokriva kompletan saobraćaj na teritoriji EU (unutrašnja plovidba i mala obalna plovidba). Svesni veličine flote i površine koja treba biti pokrivena, izvršena je i podela po tzv. zonama, pa je tako severni deo obuhvaćen platformom BICS (Beneluks, Portugal, Francuska, Poljska, Nemačka do granice sa Austrijom), dok je centralni i istočni deo (Dunav od granice Austrije i Nemačke do Crnog mora, Morava, Drava, Tisa, Sava) obuhvaćen platformom CEERIS (Centran and East Europe River Information Service).

bics
FOTO: BICS

BICS je kao platforma zastupljen već duže vreme, razvijen je softver koji se instalira na računaru (dostupan za Windows, macOS i Linux), prilično je intuitivan za korišćenje i poprilično poznat kolegama koji plove u njegovoj zoni nadležnosti.
Da bi koristili BICS potrebno je napraviti nalog, odnosno registrovati se na njihovom sajtu. Postoji nekoliko vrsta naloga:
RWS nalog – koji se takođe naziva „SIAM-ektern“ nalog, omogućava pristup različitim RVS uslugama kao što su Lock Scheduler (pruža informacije brodovima o planiranim prolazima kroz brodske prevodnice i popunjenosti mesta za čekanje u prevodnicama od strane Rijksvaterstaat-a) i Vaarveginformatie (informacije o otvorima mostova, dežurna služba na mostovima i prevodnicama). RVS nalog je takođe potreban da biste zatražili BICS nalog, koji vam daje pristup BICS uslugama.
BICS nalog – takođe poznat kao „Berichtendienst nalog“, je neophodan za korišćenje usluge razmene poruka kao dela elektronskog izveštavanja. BICS nalog se sastoji od RVS naloga i vašeg ID-a za izveštavanje, koje dobijate u pismu dobrodošlice nakon što se vaš zahtev za BICS nalog obradi. ID za izveštavanje je identifikacioni broj vašeg BICS naloga, koji se sastoji od devet cifara, uvek počev od 7000. ID za izveštavanje se može smatrati ekvivalentom broja poštanskog sandučeta. BICS koristi HERMES sistem za razmenu poruka za rutiranje poslatih i primljenih poruka. ID za izveštavanje omogućava sistemu za razmenu poruka da identifikuje poreklo poslatih poruka i odredi odredište za isporučene poruke.
BICS korisnički nalog – koji se naziva i „akreditivi za prijavu“, automatski se kreira kada instalirate BICS na svoj uređaj. Podrazumevano, ovaj nalog ima korisničko ime „bics2“ i lozinku „bics2“, što vam omogućava da se prijavite na BICS. Ovaj korisnički nalog vam daje administratorska prava u okviru BICS softvera na vašem uređaju i osigurava da vaš BICS nalog nije dostupan svima. Ako delite svoj uređaj sa više osoba, preporučuje se da promenite podrazumevane akreditive za prijavu.
Od 1. januara 2010. Centralna komisija za plovidbu Rajnom (CCNR) postepeno je uvela zahteve elektronskog izveštavanja na Rajni za plovila ili konvoje koji nose kontejnere. Od proleća 2017e god, odlučeno je proširiti zahtev za elektronsko izveštavanje na plovila sa fiksnim rezervoarima na brodu, sa početkom primene od 1. decembra 2018. Proširenje zahteva za elektronsko izveštavanje za plovila odobrila je Centralna komisija na svojoj jesenjoj plenarnoj sednici 2019. stupa na snagu 1. decembra 2021. Zahtev elektronskog prijavljivanja predviđen članom 12.01 RPR-a, koji se danas može obraditi putem radio-telefonije, pismeno ili elektronski, mora se izvršiti elektronski od 1. decembra 2021. Zahtev za elektronsko prijavljivanje, koji se ranije odnosio samo na konvoje i plovila koja prevoze kontejnere na brodu, biće proširena na tipove plovila naznačene u nastavku:

• Plovila koja prevoze robu obuhvaćenu ADN-om;
• Plovila dužine preko 110m;
• Putnički brodovi;
• Morski brodovi;
• Plovila sa LNG sistemom;
• Specijalni transportni poslovi.

ceeris
FOTO: CEERIS

CEERIS – označava „Centralni i Istočno Evropski Rečni Informacioni Sistem” i zajednička je inicijativa 8 zemalja: Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Rumunije, Srbije i Slovačke.

Ovo je novost u centralnoj i istočnoj Evropi, pa ćemo se sa ovom temom detaljnije pozabaviti. Platforma omogućava zapovednicima plovila koji plove Dunavskim koridorom i/ili rekom Elbom u Češkoj Republici da popune sve izveštaje zahtevane za određeni transport unutrašnjim plovnim putevima u zemljama učesnicama u platformi „odjednom“ sa „jednokratnim unosom podataka“.
CEERIS i EuRIS dele različite usluge kao što su korisničko upravljanje, prikaz pozicije broda, ETA i proračun putovanja kao i elektronska razmena podataka i obostrana korist korišćenjem deljenih informacija.

ceeris podrucje
FOTO: CEERIS

Pogodnosti za zapovednike –
CEERIS vam pruža pregled svih zahteva za izveštavanje za nameravano putovanje i rutu zasnovano na potpunoj transparentnosti pravne pozadine i nadležnih službi za prijem kao i suverenitet podataka. Zapovednici mogu da kreiraju planove plovidbe za višestruka putovanja sa definisanim događajima (kao što su utovar/istovar robe, kretanje putnika) koji za sobom povlače promenu podataka (utovaren/prazan, smena posade, smena putnika). Podatke izveštaja možete deliti sa svim uključenim stranama kao što su agenti, vlasnici tereta, operateri terminala te im tako omogućiti da popune podatke o teretu za vaše putovanje (vrsta tereta, količina, luka utovara/istovara, vrednost robe…) zamislite samo koliko posla je preuzeto od zapovednika potiskivanog sastava od 6 ili 9 barži. Pametna pomoć za popunjavanje izveštaja zasnovana na proširenim referentnim podacima prevedenim na preovlađujuće jezike smanjuje mogućnost greške pogrešnog tumačenja nekog pojma, a opcija dodavanja podataka u „omiljeno“ olakšava brz proces popunjavanja. Na posletku, CEERIS pruža pregled dostavljenih izveštaja, njihov status kao i primljene odgovore i vodi računa da se prijava vrši samo jednom.

Podaci dostupni preko CEERIS –
CEERIS nudi proširen i fleksibilan fond podataka za izveštavanje uključujući podatke putovanja, teret, putnike, posadu, statistiku, brodske zalihe i izveštaj o odlaganju otpada. Kao rezultat toga, širok obim nadležnih organa, uključujući organe za upravljanje saobraćajem, carina, granična policija, statistika i luke su upućeni sa sistemom kao i nacionalni RIS organi.

Pogodnosti koje CEERIS nudi nadležnim organima –
Kao registrovani nadležni organ, možete lako da primate prilagođene izveštaje sa terena u skladu sa vašim zakonskim zahtevima sa prilagođenim načinom prikazivanje (grafički prikaz, email, webhook, API, XML…). Sistem se brine za omogućavanjem pametne raspodele podataka omogućujući vlastima da se fokusiraju na upravljanje izveštajima, dakle svaki nadležni organ dobija pripadajuće im izveštaje. Odgovori se mogu poslati zapovednicima i deliti sa drugim vlastima (potvrda nadležnih organa o prijemu odgovarajućeg izveštaja i odobravanje ili odbijanje uplovljenja/isplovljenja broda u određeno pristanište).

Deljenje informacija sa logističkim partnerima –
Pored davanja prava izveštavanja za plovilo, vlasnik broda ima mogućnost da trećim licima kao logističkim korisnicima odobri pristup putovanju i transportnim informacijama za svoje plovilo na pojedinačno putovanje, određeno vreme ili čak neograničeno, čime im daje mogućnost da prate trenutnu poziciju broda zajedno sa ažuriranjima ETA i informacijama o teretu u zavisnosti od dodeljene klase privatnosti kako bi prilagodili njihove usluge procesu transporta. Kroz Centar za obaveštavanje, saobraćajne službe (fleet manager, locks and docks) se mogu pretplatiti za specifične događaje u vezi sa ovlašćenim plovilima kako bi dobili informacije o ETA. Ovi događaji se sastoje od prijema ERI poruka, promena ETA, stacionarne situacije, prolasci kroz mostove i prevodnice kao i dolazak/odlazak na pristan ili ponton.

PRIMENA PLATFORME CEERIS
Pošto smo se upoznali sa svojstvima platforme, kao i mogućnostima koje pruža, možemo preći i na obaveze koje nam platforma nameće. Radi lakšeg pregleda, primenu ćemo podeliti po zemljama koje su pomenutu platformu osnovale i usvojile.
Austrija – Izveštavanje o prevozu opasnih materija je aktivno sa prevodnicama i inspekcijom plovidbe kao nadzornim organima, pošto se od 01. novembra 2022 CEERIS koristi za obaveštenja o prevozu opasnih materija. Od 01. januara 2023 nacionalni portal za izveštavanje DoRIS nije više dostupan, tako da je elektronsko izveštavanje dostupno samo preko CEERIS i email. Statistički izveštaj o tranzitu je u pripremi i očekuje se u drugom tromesečju 2024.godine.
Češka – Izveštavanje putovanja počinje prelaskom granice sa Nemačkom RIS centru digitalnim putem je u probnom statusu, sva izveštavanja se vrše preko VHF 80 kanala, telefonom +420840111254 ili emajlom na ris@lavdiz.cz. Od januara 2023 izveštaj putovanja je moguć preko CEERIS platforme od trenutka prelaska Nemačke granice. Izveštaj o početku putovanja i prelasku Nemačke granice biće moguć od drugog tromesečja 2023 putem BICSa sa CEERISom kao prvom tačkom izveštavanja. Izveštavanje o dolasku/odlasku u javne luke očekuje se u drugom tromesečju 2023.godine.
Slovačka – Izveštavanje putem CEERIS je moguće od 01.maja 2023 i to za dolaske, odlaske i tranzitiranje, izveštaje primaju Uprava za saobraćaj i Javne luke, dok za plovidbu u zoni nadležnosti prevodnice Gabčikovo – izveštaji idu operateru prevodnice.
Mađarska – U narednim mesecima se očekuje odobrenje da izveštavanje bude isključivo preko CEERIS platforme, obzirom da svi nadležni organi (osim vodene policije) imaju pristup informacijama. Konfiguraciju zahteva za elektronsko izveštavanje je završeno i prihvatile su ga sve vlasti u decembru 2022.godine.
Rumunija – Izveštaje o dolasku i odlasku zasnovane na DAVID obrascima je dostupno sa lučkim kapetanijama i Rumunskim pomorskim vlastima (ANR). Po Rumunskom zakonu, izveštavanje je obavezujuće i moguće je samo preko platforme CEERIS od 01.januara 2023.godine.
Bugarska – Izveštavanje za sve vidove transporta (rasutih tereta, opasnih materija, putnika) je pripremljeno u CEERISu, Zasnovano je na DAVID obrascima i po Bugarskom zakonu je obavezujuće. CEERIS će kao platforma postati obavezna tokom 2024.godine, a trenutni sistem izveštavanja će biti ugašen (BULRIS).
Hrvatska – RIS ove države je sastavni deo CIMIS-ISUP sistema (Hrvatski Integrisani Pomorski Informacioni Sistem – Informacioni Sistem Prostornog Uređenja), za sada omogućava samo agentima da unose podatke o izveštavanju (uključujući i prevoz opasnih materija). Izveštavanje preko CEERISa biće moguće u drugoj polovini 2024 godine, nakon uspostavljanja međuveze između CIMISa i CEERISa. Podatak do kojeg smo došli navodi da će platforma zaživeti od 01.oktobra 2024.godine.
Srbija – Po ustaljenoj praksi kasni sa primenom prihvaćenih sporazuma. Znamo samo da je za pokretanje i implementaciju platforme nadležno MGSI – direkcija za plovne puteve. Pristup platformi će imati nadležne službe (kapetanije, inspekcija za bezbednost plovidbe, carina, granična policija). Kada će početi primena i kada će ona postati obavezujuća ostaje otvoreno pitanje i o ovome ćemo pisati u narednom periodu.

Zaključak –
Elektronsko izveštavanje olakšava razmenu podataka između plovila i sektorskih saobraćajnih centara u poređenju sa izveštavanjem putem radio telefonije ili pisanim putem. Elektronsko izveštavanje je sastavni deo RISa i omogućava:
• strateške informacije u vezi sa saobraćajem,
• upravljanje saobraćajem,
• sprečavanje i smanjenje nesrećna,
• vođenje statistike,
• sprovođenje zahteva.
Ono takođe smanjuju administrativno opterećenje za zapovednike brodova i nadležne organe unutrašnjih plovnih puteva. Kao takva, ovo je mera koja pomaže da se modernizuje unutrašnja plovidba i promoviše korišćenje novih tehnologija. To je u velikoj meri deo strategije RIS Rajnske i Dunavske komisije.

Ostavite odgovor