Rešavanje problema prijema dečijeg dodatka za zaposlene koji plove pod zastavom Švajcarske

IMG 20190904 WA0005

FOTO: UPLS,

Povodom problema prijema dečijeg dodataka za zaposlene na brodovima koji viju zastavu Švajcarske konfederacije, obratili smo se Ministarstvu za rad i socijalna davanja. Prepisku prenosimo u potpunosti.

Poštovani gospodine ministre,

Obraćamo Vam se u ime zaposlenih na brodovima duge i unutrašnje plovidbe koji rade pod Švajcarskom zastavom tj. prijavljeni su, plaćaju porez i rade u Švajcarskoj a porodice im žive u Srbiji.

Do pre godinu dana svi zaposleni su od Švajcarske imali pravo na dečiji dodatak, koji je ukinut za naše rezidente, početkom prošle godine. Kontaktirali smo Švajcarsko ministarstvo za rad i oni su nas uputili na sporazum koji je potpisao tadašnji ministar gospodin Rasim Ljajić, pre 10 godina, a koji je stupio na snagu 01.01.2019.

Ovim sporazumom smo dovedeni u veoma lošu situaciju a pojedinci i država su u ogromnom materijalnom gubitku.

Mi smo o ovom problemu već pisali i obraćali se pojedinačno Vama za pomoć, ali do sada nismo dobili nikakav odgovor po ovom pitanju.

Molim Vas da nas obavestite o planu države i vašeg ministarstva da se ovaj problem reši u korist radnika.

Na donjem linku možete videti tekst koji smo prošle godine objavili povodom ovog problema.

https://udruzenjeladjara.com/blog/2019/09/04/materijalni-gubici-srbije-zbog-losih-sporazuma/

Srdačan pozdrav

KAPETAN BRANISLAV VAJDA
UDRUŽENJE PROFESIONALNIH LAĐARA SRBIJE

Odgovor 23.04.2020.

Poštovani gospodine,

Povodom Vašeg pitanja upućenog ovom ministarstvu elektronskim putem u vezi sa ostvarivanjem prava na dečiji dodatak, primenom Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti (,,Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 13/10, u primeni od 1. januara 2019. godine), obaveštavamo Vas o sledećem:

Ovim sporazumom nije obuhvaćena oblast dečijeg dodatka. On reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje; osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti; i zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu. Njegovim stupanjem na snagu je prestala da važi Konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju (,,Službeni list FNRJ, br.8/63), kojom je bila uređena i oblast dečijeg dodatka.

Konvencija je predviđala zaštitu stečenih prava u slučaju njenog otkazivanja. Pod očuvanjem stečenih prava u konkretnom slučaju se prvenstveno mislilo na prava za čije se ostvarivanje ispunjenost uslova jednom ceni i koja su po svojoj prirodi trajna (npr. starosna penzija), a ne i na prava čija se ispunjenost uslova ceni povremeno, jer je podložna promenama, u koja spada dečiji dodatak.

Međutim, imajući u vidu interes naših državljana – dosadašnjih korisnika prava na dečiji dodatak, ovo ministarstvo je u aprilu 2019. godine kontaktiralo resorno ministarstvo Švajcarske Konfederacije u cilju informisanja o njihovom stavu u vezi sa ovim pitanjem i, eventualno, iznalaženja načina da se ono reši. Tim povodom, u međuvremenu nismo dobili odgovor švajcarskog resornog ministarstva.

Imajući u vidu trenutnu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa, obaveštavamo vas da će ovo ministarstvo čim se za to steknu uslovi ponovo kontaktirati resorno ministarstvo Švajcarske Konfederacije, u cilju iznalaženja mogućnosti da se ovo pitanje reši.

SEKTOR ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

I BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU