Pogrešno tumačenje eksteritorijalnosti pogranične policije u Ramu

Petarmihajlovic

FOTO: Petar Mihajlović

 

Poštovane kolege,

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je posada broda Rhenus Constante oslobođena na sudu za povredu državne granice po prekršajnoj prijavi GP Veliko Gradište.
Sud je ustanovio da u zakonu ne postoji institucija eksteritorijalnosti i da granična policija nije postupala u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Kada Prekršajni sud dostavi presudu mi ćemo je objaviti na sajtu i dati tumačenje koje članove zakona krši granična policija i izlazi iz svojih
ovlašćenja.

Navodni prekršaj se dogodio u Ramu 08.12.2020 godine.

Po osnovu našeg tumačenja navedenog prekršaja posada je u potpunosti oslobođena po svim optužbama.

Prijavu policijskih službenika i naš odgovor prenosimo u potpunosti.

PRIJAVA RAM RHENUS CONSTANTA
OBRAZLOŽENJE ZA OBUSTAVU PREKRŠAJNOG POSTUPKA

pancic miodrag 1

U označenom Zahtevu za pokretanje prekršajnog postupka od 08.12.2020. Upisni broj 3-642-00038/20 protiv Miodraga Pančića, postoji čitav niz grešaka policijskih službenika koji su podneli navedeni zahtev.
Radi se o nepoznavanju oblasti međunarodnog plovidbenog prava što će u daljem tekstu biti detaljno obrazloženo.
Krenućemo od opisa samog događaja, do trenutka susreta članova posade sa patrolom MUP R.Srbije.
Rhenus Constanta je brod potiskivač plovi pod Nemačkom zastavom, sa sastavom od šest potisnica. Radi razumevanja konteksta događaja bitno je objasniti osnove kompleksnog sistema plovidbe potiskivanih sastava. Sastav se sastoji od broda na sopstevi pogon (potiskivač) koji
potiskuje odnosno gura skup plovila (potisnica), a međusobno čvrsto su povezani u kompaktnu celinu upotrebom čeličnih užadi i odgovarajuće palubne opreme.
Bitan podatak je i da samo potiskivač ima ukrcanu posadu, potisnice nemaju ukrcanu posadu već se o njima stara posada potiskivača. Detaljni podaci o samom kretanju broda Rhenus Constanta i sastava koji je potiskivao upredmetnom događaju se mogu očitati sa Rečnog Informaciong Servisa RIS, za samo pitanje ove prijave je bitan sledeći kratki opis. “Rhenus Constanta” sa sastavom u uzvodnoj plovidbi je, u skladu sa zakonom o kontroli državne granice, izvršila graničnu kontrolu na rečnom graničnom prelazu u pristaništu Veliko Gradište, po važećoj proceduri.
Po izvršenoj graničnoj kontroli sastav nastavlja uzvodnu plovidbu rekom Dunav, međunarodni plovni put u srpskim i rumunskim teritorijalnim vodama na delu rekeod mesta Veliko Gradište do ušća reke Nera, a uzvodno od ušća reke Nera Dunav prestavlja međunarodni plovni put kroz srpske teritorijane vode. U toku plovidbe dolazi do stvaranja nepovoljne hidrometeroološke situacije i pojave olujnog vetra. Brzina i snaga vetra onemogućavaju dalji nastavak bezbedne plovidbe i Zapovednik donosi odluku o prekidu plovidbe i sidrenju sastava uz desnu obalu, na mestu na kom će sastav biti najmanje izložen udarima vetra, o čemu obaveštava brodskog agenta i Kapetaniju pristaništa Veliko Gradište koja mu odobrava pristajanje. Nakon sidrenja, posadi preostaje da sačeka prestanak olujnog vetra i da u granicama svojih realnih mogućnosti, u skladu za Zakonom o plovidbi i plovidbenoj i običajnoj praksi po prioritetima obezbedi bezbedno stajanje. Prioriteti su sledeći: životi ljudi, brod, potisnice, teret. Dalji razvoj događaja u sledećih nekoliko dana, nakon kidanja sastava (pucanje čeličnih užadi) i rastavljanja sastava, a usled sve jačeg vetra dovodi do odluke da nakon što su iscrpljne sve mogućnosti, odnosno posada je obezbedila maksimalno moguće potisnice i teret, se pristupi evakuaciji potiskivača i posade na bezbednu lokaciju u cilju zaštite života članova posade i izbegavanje oštećenja samog potiskivača. Bezbedna najbliža lokacija je bilo selo Ram i postojeće pristanište i skelski prelaz. O kompletnom događaju i preduzetim aktivnostima Zapovednik obaveštava nadležnu lučku kapetaniju Veliko Gradište i održava stalnu vezu sa njom. U selu Ram prilikom obavljanja radnih zadataka tri člana posade dolaze u kontakt sa pripadnicima Granične Policije, koji protiv njih podnose navedenu prijavu.
Krenućemo redom, da obrazložimo neutemeljenost navedene prijave. Prvi dokument je Konvencija o režimu plovidbe Dunavom (Dunavska konvencija “Službeni list FNRJ”, br. 8/49 i “Službeni list SRJ”, Međunarodni ugovori broj 6/98, u svojim članovima 24. i 26. čiji je potpisnik Republika Srbija.
Član 24.
Brodovi koji plove Dunavom imaju pravo da, pod uslovom da se upravljaju prema pravilima utvrđenim od strane odnosnih podunavskih država, ulaze u luke, da u njima vrše utovar i istovar, da ukrcavaju i iskrcavaju putnike i da se snabdevaju gorivom, namirnicama itd.
Član 26.
Sanitarna i policijska pravila u pogledu Dunava treba da se primenjuju bez diskriminacije ponacionalnoj pripadnosti brodova, po mestu njihovog polaska i mestu njihovog opredeljenja ili iz bilo kakvih drugih uzroka.
Carinsku, sanitarnu i službu rečne bezbednosti na Dunavu vrše podunavske države koje saopštavaju Komisiji ustanovljene pravilnike kako bi ova mogla pomoci ujednačavanju carinskih i sanitarnih pravila i pravila recne bezbednosti (cl. 8. „e“).
Carinski, sanitarni i policijski propisi treba da budu takve prirode da ne ometaju plovidbu. Prvi uočeni problem je u diskriminaciji broda pod Nemačkom zastavom.
Brodovi koji plove pod zastavom Srbije, slobodno staju u mestu Ram, vrše snabdevanje i smene posada mogu da vrše van graničnih prelaza.
Drugi problem je upotreba termina ISKRCAO. Policijski službenik kvalifikuje boravak na obali člana posade prilikom obavljanja radnog zadatka, kao prekršaj Člana 60. stav 4. Zakona o graničnoj kontroli, na taj način što se kao član posade na nemačkom teretnom brodu Rhenus Constanta sa istog iskrcao van podrčja graničnog prelaza.
Navedena tvrdnja jednostavno nije tačna, navedeni u prijavi Pančić, Zarić i Tekilerović koji u tom trenutku borave na obali nisu ISKRCANI, već u statusu članova posade borave na obali u obavljanju radnog zadatka. Vrše snabdevanje broda hranom i vizuelno osmatranje stanja u kom
se nalaze ostavljene potisnice.
Uvidom u Član 51 stav 1. i Član 60 stav 3. Zakona o graničnoj kontroli je jasno da članovi posade Rhenus Constanta nisu izvršili prekršaj koji im se stavlja na teret.

Član 60 Stav 3. Brod se nalazio u saobraćaju sa obalom u skladu sa zakonom o graničnoj kontroli. Član 51 stav 1. članovi posade broda koji je predhodno izvršio graničnu proveru ne podležu graničnim proverama. Treći problem sa ovom prijavom je pozivanje na kaznenu odredbu iz Zakona o graničnoj kontroli iz Člana 70. stav 1 tačka 22. Koja glasi: Ako zapovednik plovila obavlja ukrcavanje ili iskrcavanje lica ili članova posade van područja graničnog prelaza, osim u slučaju spasavanja lica.
Kao što smo već naveli, navedena lica nisu menjala svoj status, već su i dalje bili članovi posade, a dodatno po ovom osnovu nije moguće podneti prijave protiv Tekilerovića koji je bio u statusu oficira palube, a ne zapovednika broda, kao ni protiv Zarića koji se nalazio na poziciji
mornara. Tekilerović i Zarić se u odnosu na svoju funkciju u okviru posade ne mogu dovesti pod kaznene odredbe iz Člana 70. stav 1. tačka 22. Kaznena odreba se isključivo odnosi na zapovednika plovila.
Svojstva članova posade su definisan u članom 5. Pravilnika o najmanjem broju članova posade koju moraju imati brodovi i druga plovila trgovačke mornarice a dostupan je na zvaničnomsajtu MGSI.

Upravni odbor
Udruženje profesionalnih lađara Srbije