Oporezivanje pomoraca i lađara – prvi koraci, šta i kako.

cropped LogoSLP2

Kako smo već ustanovili, poreska rešenja koja smo primili su prilično nerealna i potraživanja države su izvan svih realnih očekivanja.

Potraživanja su nastala zbog sledećeg zakona (dopis Ministarstva) :

Obveznik poreza na dohodak građana je rezident Republike Srbije (u daljem tekstu: rezident), za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i u drugoj državi.

(2) Rezident Republike, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje:

1) na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili

2) na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Članom 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 44/21) propisano je da poreski organ rešenjem utvrđuje porez na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, ukoliko nije:

– nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili

– pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili

– pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Ne plaća se porez na dohodak građana na prihode iz stava 1. ovog člana ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje.

Normirani troškovi za prihode na koje se plaća porez na dohodak građana, priznaju se u visini 50% od ostvarenih prihoda iz stava 1. ovog člana.

Porez utvrđen rešenjem plaća se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa.

Način evidentiranja i obaveštavanja nadležnih organa o javnim prihodima koji se utvrđuju i plaćaju saglasno st. 1-4. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

Shodno navedenom,član 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 44/21) je u primeni od 07.05.2021.godine.


Šta i kako dalje?

Prvi i najvažniji korak – u zakonskom roku napisati žalbu na primljeno rešenje.
Žalbu možete napisati u slobodnoj formi uz prilaganje dokumentacije a možete i potražiti pravnu pomoć.

Svako poresko rešenje je drugačije i sa drugačijim iznosom, tako da je nemoguće napisati šablon po kojem bi svako mogao da napiše isto.

Onovne razlike su:

1. Zaposleni na brodovima koji platu primaju u bruto iznosu i provode van zemlje više od 183 dana godišnje

2. Zaposleni na brodovima koji rade pod redovnim ugovorima (stalni ugovori npr. Švajcarska, Kipar itd.) u inostranoj kompaniji i provode van zemlje više od 183 dana godišnje.

3. Zaposleni na brodovima koji ne spadaju u ove dve kategorije

Ako predajete žalbu samostalno ili sa svojim advokatom, obevezno podnesite svu raspoloživu dokumentaciju, a obavezno:

1. Ugovor sa kompanijom gde ste radili 2017.

2. Izvod uplata (Pay slip) za 2017. gde se jasno vidi šta je i gde uplaćeno.

3. Međudržavni ugovor o dvojnom (ne)oporezivanju.

3. Porvtrdu o nerezidentnosti!* – (što možete dokazivati i izvodom iz matrikule/pasoša)

*NOVA INFORMACIJA: Potvrdu o nerezidentnosti izdaje na zahtev Uprava granične policije R. Srbije, Palata Srbije Beograd.

Zahtev se šalje za određeni vremenski period od npr.: 01.01.2017. do 31.12.2017.

Taksa za potvrdu iznosi 600 dinara. Potvrda se izdaje do pet godina unazad.

Sledeće na šta se možete pozvati je nedostatak tumačenja nerezidentnosti za koji smo upit slali već četiri puta.

O tome opširnije možete videti ovde:

Problem oporezivanja lađara, pomoraca i radnika na brodovima u međunarodnoj plovidbi

Kako odgovor nismo dobili u zakonskom, niti razumnom roku, možemo se pozivati na verziju zakona koja je na našoj strani.

Ukoliko želite da žalbu sastavi naš pravni tim, pojedinačno sastavljnje žalbe sa obuhvaćenim svim pravnim elementima, može se obaviti u Novom Sadu sa gospođom Jelenom Jovanović, telefon 065 2935637, od 09:00 do 14:00h. Od gospođe Jelene ćete dobiti i odgovor na pitanje šta i kao se radi u slučaju odsustva poreskog obveznika (slučaj primljenog rešenja u poštanskom sandučetu a vi na brodu). Cena za svaku pojedinačnu žalbu, bez obzira na iznos i vrstu, iznosi 19.000,00 dinara.

Oni koji su ukrcani i ne mogu da obave telefonski poziv, mogu kontaktirati gospođu Jelenu putem emaila na: jelena.jovanovic@live.com.au

Zbog velikog broja upita molimo vas da budete strpljivi.

Zaključak:

Žalba je obavezna u zakonskom roku. Nakon toga nastavljamo sa naporima i zahtevima za razgovor sa nadležnim ministarstvom i konačnim razrešenjem problematike vezane za pomorce i lađare.

Sve novosti sa našeg sajta možete pratiti na našem viber kanalu

 

One thought on “Oporezivanje pomoraca i lađara – prvi koraci, šta i kako.

  1. Mitke 22. decembar 2022. at 13:45

    Pozdra,
    Da li postoji mogucnost kontaktiranja pravnog tima putem email-a? Ja sam trenutno na brodu pa mi je komunikacija preko interneta najbolja opcija.

Ostavite odgovor