Inicijativa za izmenu zakona o graničnoj kontroli brodova na teritoriji R. Srbije

Због проблема примећених у пракси везано за слободно кретање људи и бродова на територији Републике Србије, са којима се суочавају радници на бродовима који плове под страним заставама као и са проблемом олакшаног вршења граничне контроле по ЗАКОНУ О ГРАНИЧНОЈ КОНТРОЛИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Сл. гласник РС“, бр. 24/2018), Удружење професионалних лађара Србије покреће следећу

ИНИЦИЈАТИВУ

За измену и допуну наведеног закона, као би се поправила тренутна ситуација и како би се речни саобраћај изједначио са осталим видовима соабраћаја изузев авио саобраћаја.

У Закону се термин укрцање/искрцање на појединим местима погрешно тумачи за радње које су део оперативних бродских радњи а тичу се кретања људи са брода на обалу и обратно (нпр.: извезивање брода, одлазак у набавку, спортске активности посаде, долазак сервисера на брод, одлазак путника на екскурзију или разгледање града и сл.)

Суштина иницијативе је да се изједначе бродови који вију страну заставу са домаћим бродовима, након обављене граничне контроле у Р. Србији те да се домаћи и страни бродови који плове у територијалним водама Србије третирају једнако.

Да би ово било изводљиво у пракси потребно је омогућити четири главна и два помоћна (транзитна) гранична прелаза (који су већ у функцији). На Дунаву: Бездан (за све бродове који долазе из правца Мађарске и који излазе из Р. Србије према Мохачу), Богојево (за транзитне прелазе између Хрватске и Србије нпр.: лука Вуковар – лука Богојево), Бачка Паланка, Велико Градиште, Кладово (као транзитни за Т. Северин) и Прахово.

Река Сава: Сремска Митровица и река Тиса: Кањижа (за бродове који излазе из Србије и бродове који долазе из правца Сегедина).

Сматрамо да би се на овај начин улазне и излазне граничне формалности изједначиле са друмским и железничким саобраћајем као и да би се укидањем непотребних граничних прелаза у унутрашњости Р. Србије (нпр: Нови Сад, Београд, Смедерево, Костолац) значајно смањили оперативни трошкови и трошкови ангажованог људства.

Предлози делова Закона које би требало променити:

Члан 51. – Потребно брисати (због изједначавање домаћих и страних пловила)

Члан 60. – Мењати став 3. у По извршеној граничној провери страна пловила у међународном саобраћају на унутрашњим водама Републике Србије могу пристати и сидрити и ван места граничног прелаза.

– Мењати став 4. у Лица и чланови посаде која пловилима долазе у Републику Србију или из Републике Србије одлазе у иностранство, могу се искрцати, односно укрцати на подручју граничног прелаза, на свим међународним пристаништима, пристаништима за путничке бродове, маринама и сидриштима. Заповедника брода укрцава/искрцава бродар упутницом за укрцање а остале чланове посаде укрцава/искрцава заповедник.

– Мењати став 5. у Заповедник пловила у међународном саобраћају не сме на пловило примити и укрцати лице без важеће исправе прописане за прелазак државне границе осим у случају пловидбе и здржавања у територијалним водама Р. Србије.

Члан 63. – Мењати став 5. у На препис пописа посаде и путника из става 2. овог члана ставља се отисак печата. Путници којима је извршена гранична контрола могу слободно да се искрцавају на обалу.

Сматрамо да би се овим изменама у постојећем закону направио бољи и јаснији ред у обезбеђивању државне границе, смањили оперативни трошкови и људима омогућило олакшано кретање, у складу са Уставом и Законом tе би се приближили позитивној пракси осталих подунавских земаља који се владају по наведеном принципу.

Наше Удружење, као и Синдикат лађара и помораца Србије вам стоје на располагању за сваку врсту комуникације и консултације на ову Иницијативу.

У Новом Саду

15.12.2021. Бранислав Вајда
Председник УПЛС