Odgovor Ministarstva finansija o oporezivanju pomoraca u R. Srbiji

Nakon gotovo dve godine uporne borbe oko konačnog utvrđivanja poreskog statusa zaposlenih na brodovima, Ministarstvo finasija je dalo svoje konačno – pravno obavezujuće mišljenje, doneto u skladu sa mišljenjima ostalih nadležnih ministarstava po ovom pitanju.

Opšti zaključak je da pomorci NE SPADAJU u poreske obveznike poreza na zaradu R. Srbije, ukoliko rade na brodovima koji plove pod stranom zastavom.

Transkript mišljenja poreske uprave možete pročitati u nastavku:

poreska uprava
FOTO: www.purs.gov.rs

Republika Srbija
Ministarstvo finasija
Broj: 011-00-7/2023-04
29.januar 2024. godine
Kneza Miloša 20
Beograd

PORESKA UPRAVA
– Sektor za poreskopravne poslove i koordinaciju –

Vašim dopisom broj: 000-47-03-00443/2023-0000 od 8. januara 2024. godine, Ministarstvu finansija ste prosledili urgenciju Sektora za kontrolu broj: 000-47-03-00612-23/2022-000-20 od 28. decembra 2023. godine, po pitanju da li ugovor o zaposlenju pomoraca saglasno Konvenciji Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006 („Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori“, br. 8/11 i 1/13) ima karakter ugovora o radu sa aspekta zakonodavstva Republike Srbije, odnosno da li plata kako je definisano navedenom konvencijom ima karakter zarade sa aspekta oporezivanja Zakonom o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13- ispravka, 108/13, 57/14, 68/14-dr, zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22 i 92/23 – u daljem tekstu: Zakon),

S tim u vezi, dajemo odgovor:

Ministarstvo finansija je u dopisu broj: 011-00-7/2023-04 od 26. aprila 2023. godine, uputilo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zahtev za davanje mišljenja po pitanju koje se odnosi na radnopravni status pomoraca.

U dopisu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj: 011- 00-176/2023-02 od 3. oktobra 2023. godine, između ostalog, navodi se;

„Kako je Zakon o radu sistemski zakon koji se primenjuje na poslodavce i zaposlene na teritoriji Republike Srbije, to i odredbe ovog zakona imaju dejstvo na teritoriji Republike Srbije ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Imajući u vidu da se radni odnos člana posade broda zaključuje ugovorom o radu koji je uređen Zakonom o pomorskoj plovidbi, kao posebnim zakonom u odnosu na Zakon o radu u delu koji se odnosi na oblast rada, to smo Vaš zahtev ustupili Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na nadležnost.“

U dopisu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture-Sektor za vodni saobraćaj n bezbednost plovidbe, broj: 011-00-00308/2023-01 od 8. septembra 2023. godine, između ostalog, navodi se:

„Zakonom o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS“, br. 87/11, 104/13, 18/15, 113/17-dr, zakon i 83/18) članom 53. propisano je da se radni odnos člana posade broda, odnosno pomorca zasniva ugovorom o radu koji pored sadržine propisane zakonom kojim se uređuje oblast rada mora da sadrži 1) svojstvo u kojem je pomorac zaposlen; 2) trajanje ugovora i njegove uslove, uključujući: (1) ako je ugovor zaključen na neodređeno vreme, uslove pod kojima svaka od strana ima pravo da raskine ugovor, kao i zahtevani otkazni rok koji ke može biti kraći za poslodavca od onog za pomorca, (2) ako je ugovor zaključen na određeno vreme, datum utvrđen za njegov prestanak, (3) ako je ugovor zaključen za jedno putovanje, luku odredišta i vreme koje će proteći nakon dolaska broda pre nego što se pomorac iskrca; 3) pogodnosti u pogledu zdravstvene i socijalne zaštite koje poslodavac predviđa za pomorca i 4) pravo pomorca na povratno putovanje.

Odredbom člana 54. stav 1. istog zakona propisano je da poslodavac i pomorac moraju da imaju potpisani ugovor o radu pomorca, na srpskom i na engleskom jeziku.

Zakonom o pomorskoj plovidbi izvršeno je usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa odgovarajućim odredbama Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine donetom pod okriljem Međunarodne organizacije rada koje se odnose na članove posade (ugovor o radu pomoraca, prestanak radnog odnosa pomorca, zarade pomorca, radno vreme pomoraca, dani odmora, repatrijacija pomoraca, odnosno povratno putovanje, posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, radni i životni uslovi na brodu i dr.).

Imajući u vidu navedeno mišljenja smo da ugovor o zaposlenju pomoraca i plata koju ostvaruju pomorci za rad na brodu kako je definisano Konvencijom o radu pomoraca, 2006.
ima sa aspekta zakonodavstva Republike Srbije karakter ugovora o radu i zarade koju ostvaruje pomorac za rad na brodu, obzirom da je takvo značenje pojmova dato u Zakonu o radu, a shodno tome i Zakonom o pomorskoj plovidbi za koji je Zakon o radu sistemski zakon kojim se u Republici Srbiji uređuju prava i obaveze po osnovu rada.

… Pomorci koji su srpski državljani rade na pomorskim brodovima koji viju strane zastave, odnosno na teritoriji druge države za strane poslodavce, zavisno od zastave koju viju brodovi na kojima rade,

Države koje su ratifikovale Konvenciju Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006, primenjuju navedenu konvenciju na brodovima koji su pod njenom zastavom. Takođe na tim brodovima važe nacionalni propisi država pod čijom zastavom brod obavlja delatnost, U skladu sa navedenim, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture nema uticaja na primenu Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006, na brodovima koji viju stranu zastavu, a na kojima rade pomorci koji su državljani Republike Srbije,“

Prema navedenom mišljenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zakon o radu kao sistemski zakon primenjuje se na poslodavce i zaposlene na teritoriji Republike Srbije i ima dejstvo na teritoriji Republike Srbije, ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Shodno tome, ovo ministarstvo ukazuje da se radni odnos člana posade broda zaključuje ugovorom o radu koji je uređen Zakonom o pomorskoj plovidbi, kao posebnim zakonom u odnosu na Zakon o radu u delu koji se odnosi na oblast rada, u vezi sa čijom primenom je resorno nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja n infrastrukture, kome su ustupili na dalju nadležnost predmetni zahtev Ministarstva finansija.

Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture stavilo je spisak zemalja koje su pristupile Konvenciji međunarodne organizacije rada o radu pomoraca 2006. među kojima je i Srbija. S tim u vezi napominjemo da Ustav R. Srbije (Službeni glasnik RS, br. 98/06 i 16/22-dr. propis) u članu 16, između ostalog, predviđa da su opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju.

U predmetnom mišljenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao resorno nadležnog ministarstava za rad pomoraca, navodi se da „ugovor o zaposlenju pomoraca i plata koju ostvaruju pomorci za rad na brodu kako je definisano Konvencijom o radu pomoraca, 2006. ima sa aspekta zakonodavstva Republike Srbije karakter ugovora o radu i zarade koju ostvaruje pomorac za rad na brodu“. Shodno tome, sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica porezom na dohodak građana smatramo da navedeno primanje saglasno ugovoru o zaposlenju pomoraca, koji ima karakter ugovora o radu, koje ostvaruju pomorci (državljani Republike Srbije) koji rade na brodovima koji viju zastavu strane države, odnosno na teritoriji druge države za strane poslodavce, zavisno od zastave koju viju brodovi na kojima rade, onih država koje su pristupile Konvenciji Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006, ima poreski tretman zarade saglasno Zakonu.

P. O. MINISTRA,
DRŽAVNI SEKRETAR
Slavica Savčić

Prilozi:
– dopis Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka n socijalna pitanja,
broj: 011-00-176/2023-02 od 3. oktobra 2023, godine
– dopis Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,
broj: 011-00-00308/2023-01 od 08. septembra 2023. godine

Ostavite odgovor